More From Brand

Webb Mfg Z60 Blueflex Z Foam, Medium/Fine

Webb Mfg Z60 Blueflex Z Foam, Medium/fine

22.80 USD
b BLUEFLEX Z FOAM SANDING BLOCK /b br br ul li One sanding sponge with 2 grit sorts /li li Firm-yet-flexible foam sponge /li li Durable self-sharpening grit on 4 sides /li li Great for contour...